Stadgar för Kulturföreningen Konstvågen, Öckerö.

 

 

§ 1.

Målsättning

Konstvågen är en ideell kulturförening med syftet att stimulera konstnärliga aktiviteter inom Öckerö Kommun. En huvuduppgift är att organisera konstvandringar som innefattar konstnärer som är aktiva inom kommunen. Föreningen är öppen för en rad olika uttryck och genrer inom konstområdet.

 

Föreningen vill stimulera samverkan och gränsöverskridande mellan företrädare för olika konstområden. Vidare vill föreningen stimulera samtal konstnärer emellan och uppmuntra varandras arbete samt  bidra till ett kreativt utbyte.

 

Föreningen verkar för detta genom att anordna interna och utåtriktade kulturella sammankomster och andra arrangemang.

 

 

§ 2.

Medlemskap

Föreningen har sitt säte i Öckerö kommun, men upptar medlemmar med konstnärlig verksamhet i kommunen utan geografisk begränsning. Medlem kan den bli som stödjer föreningens målsättning och betalat fastställd medlemsavgift. 

 

§ 3.

Styrelse

 

Styrelsen består av minst tre och högst fem ledamöter. Styrelsen utser inom sig ordförande och kassör, tillika firmatecknare.

För särskilda projekt utses arbetsgrupper /sektionsstyrelser.

 

 

§ 4.

Årsmöte

Årsmöte hålls varje år före mars månads utgång. Kallelse utsänds till medlemmarna senast 14 dagar i förväg.

 

Vid årsmötet behandlas årets verksamhet, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse och frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt val av ny styrelse.

 

 

§ 5.

Allmänt föreningsmöte hålls i övrigt då styrelsen anser det är nödvändigt eller då medlem hos styrelsen begär detta.

 

 

§ 6.

Stadgar / Upplösning

För beslut om ändring av föreningens stadgar eller beslut om föreningens upplösning fordras 2/3 majoritet vid två, på varandra följande möten av vilka det ena är årsmöte. Vid beslut om föreningens upplösning skall även fastställas hur tillgångarna skall

KONTAKTA OSS GÄRNA OM NI  UNDRAR ÖVER NÅGOT

Ordförande: Lars Persson

Web: Christina Roos

Medlemsansvarig: Brittmari Hagmarker

Kassör: Gun Lund